Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Şartları

Kişisel verilerin korunmasında veri sorumlusu Sezgin Danışmanlık Tarım Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş.’dir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin internet sitesini ziyaret eden kullanıcıları, platformda karşılaşan üye ve işletmeleri bilgilendirmek amacıyla iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinin Hangilerinin ve Ne Amaçla İşlendiği Hakkında


Sitede Üyelik Oluşturan Kişilerin İşlenen Kişisel Verileri ve Amaçları


Kimlik Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler  : Ad ve soyad

Amaçları : Üyelik işleminin doğru yapılması, iletişim kurulması durumunda doğru hitap edilmesi

İletişim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler: Eposta adresi, cep telefonu, adres, sabit telefon

Amaçları : ”Otohizmet.net” tarafından sunulacak yeni hizmetlerden haberdar edilmesi, üyenin  şikayet ve sorunlarının çözümlenmesi

Araç Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler: Araç plakası, araç modeli, araç markası, aracın vites tipi, aracın rengi, aracın yakıt tipi, aracın lastik ebatları

Amaçları: Hedefleme, pazarlama ve analiz yaparak üyenin tercih ve beklentilerinin karşılanması, tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, üye müşteri deneyiminin iyileştirilmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: Parola (maskeli), Harici IP Adresi, Trafik Verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

Amaçları: Bilgi işlem güvenliğinin sağlanması, kötü amaçlı kullanımların önlenmesi 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan kişilerin kendileri tarafından verilen bilgiler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

“Otohizmet.net” platformundan yararlanmak isteyen üyeler ile işletmeler arasında kurulan/kurulacak sözleşmeler ile hak ve yükümlülüklerin tespiti ve tarafların meşru menfaatlerinin korunması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

“Otohizmet.net” tarafından alınan kişisel verileriniz; 

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, platformdaki hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir. 

Kullanıcı/üyenin bilgileri sunucusu Türkiye’de bulunan hosting firması ile paylaşılmaktadır. 

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında kullanıcı/üyeye ait veriler “Otohizmet.net”in çözüm ortakları olan firmalar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kullanıcı/üye  “Otohizmet.net”e kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verileriniz yurt dışına gönderilmiş olacaktır. 

Kullanıcı/üye ile düzenli e-posta iletişimi sağlamak maksadıyla sendinblue.com internet sitesi üzerinden gönderilen e-postaların gönderilmesi kapsamında e-posta adresi ve doğru hitap edilebilmesi amacıyla kayıt esnasında giril AD bilgisi sendinblue.com sitesi ile paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlanmak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

“Otohizmet.net” kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

“Otohizmet.net” , kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. 

“Otohizmet.net” kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla “Otohizmet.net”e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

“Otohizmet.net” işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kullanıcı/üye “Otohizmet.net” üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturduğunda, bu şifre gölgeleme işlemi ile korunmaktadır. Kullancı/üye dışında başkaca kimsenin  bu şifreye erişimi yoktur. Güvenlikli şifreleme yöntemleri kullanılır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygulanır,

Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuata uygun olarak 3 yıl süreyle saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebe gerek olmaksızın silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu Kapsamındaki Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.otohizmet.net internet adresindeki iletişim formu ile ya da iletisim@otohizmet.net adresine elektronik posta gönderilmesi yoluyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. 

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Başvuru olumsuz değerlendirilirse gerekçeli ret sebebi başvuruda belirtilen elektronik posta adresine gönderilecektir. Talep hakkındaki işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.